Chính sách và điều khoản chung

Việc truy cập và sử dụng trang web có địa chỉ http://thuytinhcattuong.com/ (sau đây gọi tắt là website) của quý khách đồng nghĩa với việc phải chấp nhận và đồng ý tuân thủ các Chính sách và Điều khoản sử dụng sau đây:

1. Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của Nhà nước Việt Nam

Việc truy cập và sử dụng website http://thuytinhcattuong.com/của quý khách sẽ được điều chỉnh và hiểu theo quy định của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà không cần tham chiếu đến xung đột với các quy định pháp luật, quý khách đồng ý chấp nhận quyền phán quyết tối cao của tòa án nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Tôn trọng bản quyền và quyền sỡ hữu trí tuệ

2.1 Các thương hiệu, logo và nhãn hiệu dịch vụ (gọi chung là “Nhãn hiệu”) cũng như nội dung (bao gồm nhưng không giới hạn bởi thông tin, truyền thông, phần mềm, hình ảnh, video và âm thanh) (gọi chung là “Nội dung”) có trên hoặc có sẵn trên Website thuộc về Công ty TNHH TM TẤN HỢP, các nhà cung cấp nội dung và bên cấp phép. Quý khách nên cho rằng tất cả các nhãn hiệu và nội dung trên Website được bảo vệ bởi luật bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ hiện hành trừ khi có ghi chú khác.

2.2 Quý khách không được sao chép, sửa đổi, chuyển nhượng, phân phối, tái xuất bản, tải về, gửi hoặc truyền tải Nhãn hiệu hoặc Nội dung dưới mọi hình thức hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào bao gồm nhưng không giới hạn bởi điện tử, sao chép cơ học hoặc ghi âm mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi. Quý khách đồng ý rằng các Nhãn hiệu và Nội dung có trên hoặc có sẵn trên Website của chúng tôi sẽ không được sử dụng cho mục đích thương mại hoặc phân phối thương mại. Sử dụng trái phép các nhãn hiệu hoặc nội dung có thể vi phạm luật bản quyền, luật thương hiệu, luật bảo mật và công khai, và các đạo luật dân sự và hình sự. Quý khách sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những vi phạm của mình theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

2.3 Trường hợp quý khách muốn chia sẻ các nội dung của chúng tôi trên Website tới bên thứ ba, Quý khách vui lòng dẫn nguồn, tham chiếu lại tác giả của các bài viết này như là một bản quyền thuộc vềCông ty TNHH TM TẤN HỢP hoặc thương hiệu Thủy tinh Cát Tường.

3. Nghiêm cấm các hành vi vi phạm pháp luật

Quý khách không được phép đăng tải hoặc truyền tải bất kỳ tài liệu phản loạn, đe dọa, phỉ báng, bôi nhọ, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm hoặc tài liệu trái pháp luật hoặc bất kỳ tài liệu có thể cấu thành hoặc khuyến khích hành vi được coi là một hành vi phạm tội hình sự hoặc làm phát sinh trách nhiệm dân sự, hoặc vi phạm bất kỳ điều luật nào. Chúng tôi sẽ hợp tác đầy đủ với bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật hoặc lệnh của tòa án yêu cầu hoặc chỉ đạo chúng tôi tiết lộ danh tính của bất cứ ai đăng tài liệu kể trên.

4. Trách nhiệm về việc chia sẻ liên kết

4.1 Website có thể cung cấp liên kết đến các trang web khác được cung cấp bởi bên thứ ba (“Các Trang Liên Kết”). Chúng tôi không có nghĩa vụ giám sát các nội dung trên các trang web liên kết và không có quyền thay đổi, cập nhật hoặc kiểm soát nội dung trên các trang liên kết. Việc chúng tôi cung cấp liên kết tới trang web của bên thứ ba không được hiểu như một sự chứng thực, ủy quyền, tài trợ, hoặc sáp nhập liên quan đến các trang web này, chủ sở hữu của chúng, hoặc các nhà cung cấp.
4.2 Các trang liên kết có thể có quy định, chính sách riêng tư, điều khoản bảo mật, điều khoản truyền tải thông tin cá nhân và các điều khoản khác, không trùng với các điều khoản được cung cấp trong Chính sách bảo mật của chúng tôi. Nếu quý khách truy cập các liên kết này, xin vui lòng xem điều khoản sử dụng, chính sách riêng tư, thông báo và chính sách tương ứng.

5. Không bảo đảm

5.1 Các bài viết trên website, các sản phẩm dịch vụ đều mang tính gợi ý, định hướng về mặt tư duy và giải pháp cho Quý khách. Vì vậy, các bài viết và sản phẩm dịch vụ của chúng tôi không phải là các định luật, các quy luật hay bất kỳ một sự kiện nào mang tính chân lý và chính xác trong mọi trường hợp.

5.2 Bất kỳ nội dung tải về, tải lên hoặc thu được thông qua việc sử dụng Website được thực hiện theo quyết định và rủi ro của riêng quý khách. Trách nhiệm đánh giá tính chính xác, đầy đủ và hữu ích của tất cả các ý kiến, tư vấn, dịch vụ, hàng hóa và các thông tin khác được cung cấp thông qua Website hoặc trên Internet nói chung là hoàn toàn thuộc về quý khách.

6. Giới hạn trách nhiệm

- Về hình thức, Website hoặc một trang liên kết có thể không chính xác hoặc lỗi đánh máy và chúng tôi từ chối bất cứ trách nhiệm cho sự thiếu chính xác hoặc sai sót này.

-  Về nội dung, chúng tôi không cam kết hay bảo đảm rằng các nội dung trên trang web là hoàn chỉnh hoặc cập nhật và không có nghĩa vụ phải cập nhật các nội dung trên trang web.

- Về trách nhiệm thông báo, chúng tôi có thể cải thiện hoặc thay đổi các trang web và nội dung bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.

- Về đền bù thiệt hại, quý khách đồng ý rằng Công ty TNHH TM TẤN HỢP (hoặc thương hiệu Thủy Tinh Cát Tường và bất kỳ nhân viên liên quan, giám đốc hoặc các công ty thành viên và chi nhánh sẽ không chịu trách nhiệm, kể cả trong hợp đồng hay do sai sót cá nhân, đối với bất kỳ thiệt hại hay trừng phạt trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt hoặc ngẫu nhiên (bao gồm nhưng không hạn chế bởi thua lỗ, chi phí mua sắm dịch vụ thay thế hoặc mất cơ hội) phát sinh từ hoặc có liên quan đến việc sử dụng Website hoặc một trang liên kết, chậm trễ hoặc không thể sử dụng Website hoặc một trang liên kết, ngay cả khi chúng tôi được nhận thức được khả năng xảy ra thiệt hại. Giới hạn trách nhiệm này bao gồm, nhưng không giới hạn bởi việc truyền tải bất kỳ loại virus có thể lây nhiễm thiết bị của quý khách, thiết bị cơ khí hoặc điện tử hoặc đường dây thông tin liên lạc hư hỏng, điện thoại hoặc các vấn đề kết nối khác như không có khả năng truy cập vào nhà cung cấp dịch vụ internet của quý khách, truy cập trái phép , trộm cắp, lỗi hệ điều hành, đình công, các vấn đề lao động khác hoặc bất kỳ trường hợp bất khả kháng nào. Dù chúng tôi đã nỗ lực hết khả năng tài chính hợp lý để đảm bảo an ninh và bảo trì Website, chúng tôi không thể và không đảm bảo việc truy cập liên tục, không bị gián đoạn hoặc an toàn vào Website.

7. Điều khoản chung

7.1 Nếu bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng nào được xác định là không hợp lệ hoặc không thể có hiệu lực thì điều khoản không hợp lệ hoặc không thể có hiệu lực đó sẽ được thay thế bởi một hoặc nhiều điều khoản hợp lệ, khả thi phù hợp nhất với điều khoản cũ và phần còn lại của Điều khoản và Điều kiện sử dụng tiếp tục có hiệu lực.

7.2 Việc chúng tôi không thể yêu cầu hoặc buộc thực hiện một cách chặt chẽ các quy định trong Điều khoản và Điều kiện sử dụng không được hiểu là từ bỏ bất kỳ điều khoản hay quyền nào của chúng tôi.